Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Årsmötesprotokoll 2013


PROTOKOLL

Ärende: Sockenstämma för Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Bolmsö Bygdegård, Sjöviken, den 13 oktober 2013

Närvarande: Se bifogad närvarolista


§1. Sockenrådets ordförande, Susanne Ingemarsson, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2. Till stämmoordförande valdes Susanne Ingemarsson.

§3. Till stämmosekreterare valdes Maria Granlund.

§4. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Håkan Wiktorsson och Claes Gauffin.

§5. Dagordningen fastställdes.

§6. Beslutades att stämman var kallad i laga ordning.

§7. Verksamhetsberättelsen för 2012-2013 godkändes av stämman.

§8. Ekonomisk rapport av kassören Gitte Östrup. Sockenrådet har en kontantkassa på 872 kr och ca 29000 kr på banken. Gåvor och bidrag är den största inkomstkällan, ca 30000 kr har kommit in under året. Största utgiften är tryckning av Sockenbladet som kostar 13000 kr per år.

§9. Revisionsberättelsen lästes upp av kassör Gitte Östrup.

§10. Sockenrådet beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11. Verksamhetsplan för 2013-2014 godkändes med tillägg ? Sockenrådet ska stödja ?Hela Sverige ska leva, Kronobergs län?, ha samarbete med övriga sockenråd och utvecklingsgrupper i kommunen samt delta på Ljungby kommuns nätverksträff ?Hej Landsbygdsutvecklare?.

§12. Fredrik Björnkvist, Anders Olsson och Mattias Bjurka omvaldes i styrelsen på två år. Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är Claes Gauffin, Maria Granlund, Susanne Ingemarsson och Gitte Östrup.

§13. Susanne Ingemarsson omvaldes som ordförande i Sockenrådet på ett år.

§14. Stämman beslutade att ordförande och kassör har rätt att teckna firma i bank och skrivelser var för sig.

§15. Stämman beslutade att ersättning för styrelsearbete ska vara oförändrat, dvs att redaktör för sockenbladet och hemsidan får vardera 999 kr/år. Ordförande och kassör får vardera 750 kr/år. Arvode till sekreteraren (750 kr/år) betalas inte ut eftersom denne är densamme som ansvarig för hemsidan. Beslutades även att reseersättning ska utbetalas med 18,50 kr/mil för uppdrag åt Sockenrådet.

§16. Till revisorer omvaldes Anders Jannesson och Kenneth Petersson, båda på ett år. Till suppleant omvaldes Håkan Elisson på ett år.

§17. Till valberedning omvaldes Magnus Elisson, Mats Ingemarsson och Tommy Björkman, alla på ett år. Magnus Elisson omvaldes till sammankallande.

§18. Övriga frågor
? Önskemål om att Sockenrådet ska bevaka förfallande hus för att Bolmsö ska se attraktivt ut. Föreslogs att Sockenrådet ska ta kontakt med ägare till förfallande hus. Eftersom stämman inte var enig beslutades att avvakta i frågan.
? Information om arbetet med utbyggnad av bredband. Eftersom kommunen inte godtagit det förslag som sockenråden i kommunen tagit fram står vi inför valet att ?gilla läget? och agera eller att fortsätta vänta tills kommunen erbjuder bättre villkor. Det föreslogs att Sockenrådet ska försöka hitta folk som är villiga att driva denna fråga, till exempel genom information i Sockenbladet.

§19. Mötesordföranden förklarade stämman avslutad. © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion