Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Årsmötesprotokoll 2014


PROTOKOLL

Ärende: Sockenstämma för Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Bolmsö Bygdegård, Sjöviken, den 14 oktober 2014

Närvarande: Se bifogad närvarolista


§1. Sockenrådets ordförande, Susanne Ingemarsson, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2. En tyst minut hölls för att hedra minnet av Gitte Östrup.

§3. Till stämmoordförande valdes Stig Jannesson.

§4. Till stämmosekreterare valdes Maria Granlund.

§5. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Solveig Carlsson och Christer Lööw.

§6. Dagordningen fastställdes.

§7. Beslutades att stämman var kallad i laga ordning.

§8. Verksamhetsberättelsen för 2013-2014 lästes upp av Susanne Ingemarsson. Stämman ville veta mer om vad sockenrådet gör för Bolmsö skola. Det framfördes kritik mot hur skolan sköts och önskemål om att sockenrådet ska jobba ännu hårdare med att kräva att resurser avsätts till vår skola. Verksamhetsberättelsen för 2013-2014 godkändes av stämman.

§9. Ekonomisk rapport av kassören Claes Gauffin. Sockenrådet har en 34 000 kr i kassa och bank. Gåvor och bidrag är den största inkomstkällan, ca 20 000 kr har kommit in under året. Största utgiften är tryckning av Sockenbladet som kostar 13 000 kr per år. Den ekonomiska rapporten godkändes av stämman.

§10. Revisionsberättelsen lästes upp av Kenneth Petersson, och godkändes sedan av stämman.

§11. Sockenrådet kunde beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret först efter att det klargjorts att sockenrådet inte censurerar insändare till Sockenbladet. Ifall det kommer in insändare som anses vara kränkande eller av någon annan anledning inte kan publiceras ska skribenten få en chans att formulera om sig.

§12. Verksamhetsplan för 2014-2015 lästes upp av Maria Granlund. Anders Olsson redogjorde för hur projektet ?Grönt boende? utvecklats. Förslag kom upp om att sockenrådet ska ta initiativ till att bilda ett forum där företagare och blivande företagare kan mötas och bolla idéer. Verksamhetsplanen för 2014-2015 godkändes med tillägg ? ?Sockenrådet ska arbeta för att bilda nätverk för företagsamma?.

§13. Claes Gauffin, Maria Granlund och Susanne Ingemarsson omvaldes i styrelsen på två år. Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är Fredrik Björnkvist, Anders Olsson och Mattias Bjurka. Då valberedningen inte lyckats hitta en ersättare för Gitte Östrup lämnas den platsen vakant till nästa stämma.

§14. Susanne Ingemarsson omvaldes som ordförande i Sockenrådet på ett år.

§15. Stämman beslutade att ordförande och kassör har rätt att teckna firma i bank och skrivelser var för sig.

§16. Stämman beslutade att ersättning för styrelsearbete ska vara oförändrat, dvs att redaktör för sockenbladet och hemsidan får vardera 999 kr/år. Ordförande och kassör får vardera 750 kr/år. Arvode till sekreteraren (750 kr/år) betalas inte ut eftersom denne är densamme som ansvarig för hemsidan. Reseersättning ska utbetalas med 18,50 kr/mil för uppdrag åt Sockenrådet.

§17. Till revisorer omvaldes Anders Jannesson och Kenneth Petersson, båda på ett år. Till suppleant omvaldes Håkan Elisson på ett år.

§18. Till valberedning valdes Stig Jannesson, Solveig Carlsson och Patrik Lööw, alla på ett år. Stig Jannesson valdes till sammankallande.

§19. Sockenrådet föreslog ändring av stadgarna enligt bilaga till dagordningen. Stämman beslutade att godkänna ändringen. Frågan tas upp igen på nästa årsmöte eftersom beslut på två möten krävs för att kunna ändra stadgarna.

§20. Grannsamverkan på Bolmsö diskuterades. Intresset för detta var ganska svalt, och det ansågs att det är bättre att arbeta med grannsamverkan på byanivå än att hela Bolmsö ska ingå.

§21. Övriga frågor
? Kenneth Pettersson delar ut Sockenbladet på Västerlandet och behöver därför få 15-20 sockenblad varje månad.
? Patrik Lööw uttryckte sin skepticism över föreningar som denna. Han ansåg att sockenrådet måste bli mer transparenta. Framför allt om vi för kommunikation med kommunen vill han att alla ska informeras om detta, via hemsidan och Sockenbladet. Vi har redan tidigare varit noga med att rapportera i Sockenbladet om de frågor vi arbetar med, men tar till oss av kritiken och försöker bli ännu tydligare. Sockenrådet informerade också om att de träffar med kommunen som fanns tidigare tagits bort och ersatts med nätverksträffar ?Hej Landsbygdsutvecklare?. Dessa är öppna för allmänheten. Inbjudningar och protokoll från dessa finns på www.ljungby.se
? Svårigheten att få folk att engagera sig i föreningar diskuterades. Mats Ingemarsson förklarade hur svårt det är för valberedningen att få tag i folk till styrelsen, och att bolmsöborna i det avseendet kan vara ?lata? och ovilliga att ställa upp. Stefan Johansson påpekade att det är viktigt att vara valbar för att stödja bygden, att möjligheten att påverka finns i många föreningar.
? Anders Olsson informerade om sitt engagemang i ?Hela Sverige ska leva, Kronobergs län?.
? Christer Lööw föreslog att den insändarsida som tidigare fanns i Sockenbladet återinförs.

§22. Ordförande Susanne Ingemarsson förklarade stämman avslutad.

________________________________
Mötessekreterare, Maria Granlund


________________________________ ________________________________
Justerare, Solveig Carlsson Justerare, Christer Lööw


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion