Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Årsmötesprotokoll 2015


PROTOKOLL

Ärende: Sockenstämma för Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Bolmsö Bygdegård, Sjöviken, den 13 oktober 2015

Närvarande: Se bifogad närvarolista


§1. Sockenrådets ordförande, Susanne Ingemarsson, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2. Till stämmoordförande valdes Håkan Wiktorsson.

§3. Till stämmosekreterare valdes Maria Granlund.

§4. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Patrik Lööw och Kenneth Petersson.

§5. Dagordningen fastställdes.

§6. Beslutades att stämman var kallad i laga ordning.

§7. Verksamhetsberättelsen för 2014-2015 lästes upp av Maria Granlund och godkändes av stämman.

§8. Ekonomisk rapport av Susanne Ingemarsson. Sockenrådet har 45 637 kr i tillgångar. Gåvor och bidrag är den största inkomstkällan, 24 050 kr har kommit in under året. Största utgiften är tryckning av Sockenbladet som har kostat 16 466 kr detta år.

§9. Revisionsberättelsen lästes upp av Susanne Ingemarsson.

§10. Sockenrådet beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11. Verksamhetsplan för 2015-2016 lästes upp av Maria Granlund. Verksamhetsplanen godkändes med tillägg ? ?Leader Småland? och ?bättre mobiltäckning på Bolmsö och sjön Bolmen?.

§12. Fredrik Björnkvist, Anders Olsson och Mattias Bjurka omvaldes i styrelsen på två år. Nyval av Britta Johansson på två år. Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är Claes Gauffin, Maria Granlund och Susanne Ingemarsson.

§13. Susanne Ingemarsson omvaldes som ordförande i Sockenrådet på ett år.

§14. Stämman beslutade att ordförande och kassör har rätt att teckna firma i bank och skrivelser var för sig.

§15. Stämman beslutade att ersättning för styrelsearbete ska vara oförändrat, dvs att redaktör för sockenbladet och hemsidan får vardera 999 kr/år. Ordförande och kassör får vardera 750 kr/år. Arvode till sekreteraren (750 kr/år) betalas inte ut eftersom denne är densamme som ansvarig för hemsidan. Reseersättning ska utbetalas med 18,50 kr/mil för uppdrag åt Sockenrådet.

§16. Till revisorer omvaldes Anders Jannesson och Kenneth Petersson, båda på ett år. Till suppleant omvaldes Håkan Elisson på ett år.

§17. Till valberedning omvaldes Stig Jannesson och Solveig Carlsson på ett år. Patrik Lööw valde att avgå och istället nyvaldes Irene Olofsson på ett år. Stig Jannesson valdes till sammankallande.

§18. Sockenrådet föreslog ändring av stadgarna enligt bilaga till dagordningen. Stämman beslutade att godkänna ändringen. Eftersom detta var andra gången frågan togs upp och godkändes på ett årsmöte kan nu ändring av stadgarna göras.

§19. Övriga frågor
? Sockenrådet har inte gjort några skrivelser under det gångna verksamhetsåret.
? Kulturföreningen informerade om två kommande teaterresor, den ena till föreställningen ?Bengans bilverkstad? i Moheda den 8 november, den andra till Wapnö restaurang där det blir trerätters middag med mord den 27 november. Mer information kommer i sockenbladet.
? Ljungby arena har invigning den 6 februari 2016. Då kommer föreningar att få tillfälle att visa upp sig. Flera föreningar på Bolmsö kommer att delta. Föreslogs att även Bolmsö sockenråd ska vara med.
? Ett forskarlag från Chalmers i Göteborg forskar om samhällsekonomisk värdering av dricksvatten. Irene Olofsson föreslog att Bolmsö sockenråd ska låta dem göra ett examensarbete om sjön Bolmen med anledning av Sydvattens förslag om vattenskyddsområde i sjön Bolmen. Detta bör i så fall påbörjas så snart som möjligt och Irene erbjöd sig att knyta kontakt med forskarlaget. Sydvatten kommer att hålla ett möte om vattenskyddsområde i Bolmen den 24 november.
? Avtackning av Tage Larsen som valt att sluta som redaktör för sockenbladet. Tills vidare kommer sockenbladen för Bolmsö och Tannåker att ha samma redaktör, Sara Karlsson från Tannåker.
? Information om den nya telefonkatalogen som kommer att delas ut i första hand digitalt till alla som anmäler sin e-postadress till telefonkatalog@bolmso.se. De som inte har möjlighet att ta emot katalogen digitalt kan beställa ett tryckt exemplar mot en liten avgift. Mer information kommer i sockenbladet.

§20. Ordförande Susanne Ingemarsson förklarade stämman avslutad.

 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion