Bolmsö

 Startsida   Sockenrådet   Sockenbladet   Om Bolmsö   Föreningsliv   Kommunikation   Turism   Leva och bo   Näringsliv 
Protokoll årsmöte 2016


PROTOKOLL

Ärende: Sockenstämma för Bolmsö Sockenråd

Plats och tid: Bolmsö Bygdegård, Sjöviken, den 13 oktober 2016

Närvarande: Se bifogad närvarolista


¤1. Sockenrådets ordförande, Susanne Ingemarsson, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

¤2. Till stämmoordförande valdes Ann-Christine Bolin.

¤3. Till stämmosekreterare valdes Britta Johansson.

¤4. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Anna-Lisa Fransson och Tapio Lindh.

¤5. Dagordningen fastställdes.

¤6. Beslutades att stämman var kallad i laga ordning.

¤7. Verksamhetsberättelsen för 2015-2016 lästes upp av Maria Granlund och godkändes av stämman efter två tillägg – Bolmsö sockenråd deltog i Föreningsmässan den 6 februari på Ljungby Arena. Ta fram en värdering av Bolmens vatten.

¤8. Ekonomisk rapport lästes upp av Claes Gauffin. Sockenrådet har 34 000 kr i tillgångar och med stimulansbidrag från kommunen har vi totalt 43 000 kr. Gåvor och bidrag är den största inkomstkällan. En stor utgift är tryckning av Sockenbladet.

¤9. Revisionsberättelsen lästes upp av Kenneth Pettersson.

¤10. Sockenrådet beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

¤11. Verksamhetsplan för 2016-2017 lästes upp av Maria Granlund. Verksamhetsplanen godkändes med tillägg – Visionsarbete för att bland annat öka antalet bostäder.

¤12. Maria Granlund har avsatt sig. Susanne Ingemarsson och Claes Gauffin omvaldes i styrelsen på två år. Nyval av Lena Adolfsson på två år och Monica Johansson på ett år. Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är Anders Olsson, Mattias Bjurka, Fredrik Björnkvist och Britta Johansson.

¤13. Susanne Ingemarsson omvaldes som ordförande i Sockenrådet på ett år.

¤14. Stämman beslutade att ordförande och kassör har rätt att teckna firma i bank och skrivelser var för sig.

¤15. Stämman beslutade att ersättning för styrelsearbete ska vara följande, att redaktör för sockenbladet och hemsidan får vardera 999 kr/år. Ordförande, kassör och sekreterare får vardera 750 kr/år. Reseersättning ska utbetalas med 18,50 kr/mil för uppdrag åt Sockenrådet.

¤16. Till revisorer omvaldes Anders Jannesson och Kenneth Pettersson, båda på ett år. Till suppleant omvaldes Håkan Elisson på ett år.

¤17. Till valberedning omvaldes Stig Jannesson, Irene Olofsson och Solveig Carlsson på ett år. Stig Jannesson valdes till sammankallande.

¤18. Övriga frågor

• För att få in fler gåvor till Sockenbladet kan man göra ett frivilligt inbetalningskort
• Bjuda in politiker från Värnamo kommun om att bygga på landsbygden. Vända trenden och satsa på landsbygden.
• Vad händer med Hägern? Hembygdsföreningen har skickat en skrivelse till kommunen.
• Ljungby kommun borde fixa ställplatser för husbil och husvagn för att få hit turister.

¤19. Ordförande Susanne Ingemarsson förklarade stämman avslutad.


 © Bolmsö Sockenråd 2009 - 2020 | Sidan är uppdaterad: 2020-09-28 | Kontakta oss | Sidan skapad av MG Webbproduktion