Nu har vi byggt fiber på Bolmsö för framtiden!

Bolmsö Fibers styrelse tackar alla inblandade och boende på Bolmsö för all uppskattning och
det stöd som vi har haft under hela fiberprojektet.
Bolmsö har nu ett modernt, öppet fibernät med stort tjänsteutbud för Internet, TV och IPtelefoni, där var och en fritt kan välja det som passar bäst. Och till fördelaktiga priser!
På Bolmsö har alla, dvs. 100 %, tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Bolmsö
överträffar därmed regeringens mål 2020 om 95 % och Länsstyrelsen i Kronobergs läns mål
att 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Hur beställer jag en ny fiberanslutning?

Fastigheter som är förberedda för bredbandsuppkoppling i samband med fiberprojektet och
de som vill beställa en helt ny fiberinstallation till sin fastighet kan beställa detta hos IP Only.
Länk till deras hemsida: www.ip-only.se/privat/fiber/villa/

Felanmälan vid driftstörningar

Om ni har driftstörningar på bredband, tv eller telefoni tjänster ska detta anmälas till
respektive tjänsteleverantör och inte IP Only. Tjänsteleverantören anmäler i sin tur till IP
Only om de bedömer att felet beror på det fysiska fibernätverket.

Historiska tidpunkter om fibernätet på Bolmsö

Februari 2014
Studiecirkel startades för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på
Bolmsö. Resultatet presenterades på informationsmöten 17/7, 24/7 och 26/8 2014.

Oktober 2014
28 oktober 2014 bildas en Interrimsstyrelse
Interimsstyrelsen har till uppgift att arbeta fram förslag på stadgar, förbereda bildandet av
lämpligt företags/föreningsform, marknadsanalys och en grov kostnadskalkyl för det
framtida fibernätet på Bolmsö

Januari 2015
27 januari togs beslut att bilda en ekonomisk förening som skall verka för att aktivt driva
arbetet med förberedelser för ett fibernät på Bolmsö.
Styrelsen bestod av 8 ledamöter och 2 suppleanter.

Maj 2015
24 maj inlämnades ansökan om EU stöd.

Januari 2016
Extra föreningsstämma där det beslutades att överlåta fiberprojektet till IP Only.
8 februari skrevs avtal med IP Only.

Maj 2016
IP Only beviljas EU stöd och startar upphandling och projektering av fibernätverket.
Lagadalens Maskin AB och JTD AB kontrakteras för att bygga nätverket.
Grävarbetet påbörjades vecka 26 på norra Bolmsö.
Föreningen hade utsett tre områdesansvariga för Bolmsö, som i nära samarbete med
entreprenörerna medverkade i planering och kontakter med mark- och fastighetsägare.
Under projektet hölls ett antal informationsmöten om fibergrävningen och i slutskedet
inbjöds också ett antal tjänsteleverantörer.

December 2016
Fibernätverket driftsattes 13 december och invigning av nätet genomfördes 20 december
tillsammans med IP Only och många besökare i bygdegården sjöviken.

November 2017
Fibernätverket på Bolmsö slutbesiktigas och markupplåtelseavtalen överlämnas till ByNet i
original.
Föreningen har därmed fullgjort åtagandet enligt avtal med IP Only.
2018
Styrelsen jobbar aktivt med olika projekt som härstammar från fiberprojektet och stöttar
privatpersoner som vill ha hjälp med olika fiberfrågor på Bolmsö.

November 2019
IP Only har via e-post från Johan Christer Svensson förklarat att fibernätet nu är godkänt och
avtalet mellan Bolmsö Fiber och IP Only därmed har uppfyllts och avslutas.

Mars 2020
Årsstämman ger styrelsen i uppdrag att förbereda en avveckling av föreningen under 2021.

2021
Föreningen avvecklas och den sista årsstämman hålls.
Styrelsen Bolmsö Fiber